Zarządzanie ryzykiem

Zadaniem przedsiębiorców jest podejmowanie ryzyka, czyli niepewnego rezultatu działalności. Od sposobu zarządzania ryzykiem zależy przyszły sukces przedsiębiorstwa, na który składa się wiele czynników takich jak: działanie pracowników, relacje z podmiotami zewnętrznymi, zmiany otoczenia firmy, działanie konkurencji itp. Zarządzanie ryzykiem można określić jako uświadomienie sobie ryzyka i liczenie się z nim na każdym szczeblu struktury organizacji. Rolą FST-Management Sp. z o.o. jest opracowanie logicznej, aktywnej, przemyślanej postawy wobec ryzyka, która pozwoli na realizację celu przedsiębiorstwa Klienta. W ramach proponowanych usług doradczych FST-Management Sp. z o.o. oferuje:

  • Opracowanie koncepcji spójnego systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie Klienta; 
  • Pomoc przy identyfikacji ryzyka – dostarczenie informacji o uwarunkowaniach oraz czynnikach doprowadzających do zdarzeń szkodowych;
  • Wsparcie podczas oceny ryzyka – charakterystyka ciężaru skutków zdarzeń oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia;
  • Określenie sposobu radzenia sobie z ryzykiem – zastosowanie efektywnej i korzystnej finansowo metody podjęcia ryzyka;
  • Ciągłą obserwację ryzyk, zastosowanych procedur identyfikacji i oceny oraz skuteczności wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem.

Wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem może mieć wpływ na warunki przedstawionej przez zakład ubezpieczeń ochrony ubezpieczeniowej, ponieważ wszelkie działania służące zapobieganiu bądź minimalizacji skutków szkody są pozytywnie postrzegane przez ubezpieczycieli. Wszelkie prace prowadzone przez FST-Management Sp. z o.o. w zakresie zarządzania ryzykiem realizowane są przez specjalistów z Biura Produktu i Analiz Ryzyka mających doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju usług.

pobierz certyfikat