Zarząd i Pracownicy

Prezes Zarządu Przemysław Termiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Ubezpieczeń Gospodarczych Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Poznaniu. Uzyskał również tytuł Executive Master of Business Administration (EMBA) – wspólnego programu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu oraz School of Business Dominikan University w Chicago. Od początku pracy zawodowej związany z przygotowywaniem i wdrażaniem koncepcji zabezpieczenia interesów Klientów w zakresie ryzyk pojawiających się w ich działalności.

W latach:
  • 1994 - 1996 oraz 1999 - 2000 - Wiceprezes Zarządu Energo-Inwest-Broker S.A. z siedzibą w Toruniu; 
  • 1997 - 1999 - Prezes Zarządu Team Service Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu;
  • 2001 - 2002 - Wiceprezes Zarządu Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu;
  • od 17 czerwca 2000 r. - Prezes Zarządu FST-Management Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Pracownicy naszej Spółki to ludzie młodzi, dynamiczni, otwarci na wiedzę i nowe wyzwania. Większość z nich posiada wieloletni staż pracy w firmach brokerskich i specjalistyczną wiedzę z dziedziny ubezpieczeń, ekonomii i prawa. Założycielami i współwłaścicielami FST-Management są osoby, które współtworzyły rynek brokerski w Polsce i od ponad 20 lat związane są z obsługą brokerską dużych podmiotów gospodarczych.

Specjalistyczna wiedza osób zatrudnionych w FST-Management, poparta praktyką w obsłudze brokerskiej dużych podmiotów gospodarczych, jest niewątpliwą gwarancją profesjonalnej obsługi naszych Klientów.

Doświadczenie zdobyte przez pracowników naszej Spółki przyczyniło się do poszerzenia wiedzy teoretycznej w zakresie całego spektrum czynności związanych z zarządzaniem ryzykiem występującym w działalności dużych podmiotach gospodarczych. Dotyczy to zarówno ochrony ubezpieczeniowej samego mienia, jak i asekuracji prowadzonych procesów inwestycyjnych oraz zabezpieczenia się przed roszczeniami wynikającymi z odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem. Istotnym pozostaje także fakt udziału FST-Management w tworzeniu programów grupowego ubezpieczenia pracowników dla podmiotów obsługiwanych przez Spółkę.

Zakres wiedzy naszych pracowników oraz kierunki jej pogłębiania znacznie wykraczają poza ramy ubezpieczeń. Wśród naszych pracowników są m.in. osoby z uprawnieniami radców prawnych, aplikanci radcowscy, osoby po studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości i rachunkowości.

Wszystkie te czynniki: zdobyta wiedza i doświadczenie oraz ciągły rozwój osobisty pracowników, przyczyniają się do tego, że jesteśmy w stanie prawidłowo przeanalizować wszelkie możliwe zagrożenia związane z funkcjonowaniem Klienta na rynku.